Ogólne warunki sprzedaży

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS” określają ogólne warunki sprzedaży produktów przez spółkę prawa polskiego  ARGO Aero Sp z o.o  Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: al.Katowicka, 11, 05-830 Wolica, fabryka: ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330739, NIP 5252454565, REGON: 141893017; kapitał: 50.000 PLN, zwaną dalej „ ARGO Aero Sp z o.o ” na rzecz Klienta, mającego siedzibę w Polsce lub za granicą, zwanego dalej „Klientem”. Klientem  ARGO Aero Sp z o.o  nie może być konsument w rozumieniu art. 221 polskiego Kodeksu Cywilnego.

2. OWS mają zastosowanie do sprzedaży wiatrakowca XENON, innych ultralekkich statków powietrznych, zwanych dalej „USP”, sprzedaży każdego rodzaju produktów (w tym części i komponentów) - oferowanych przez  ARGO Aero Sp z o.o  Klientowi. Sprzedaż wiatrakowców XENON i ich pochodnych przez  ARGO Aero Sp z o.o  odbywa się na podstawie niewyłącznej licencji udzielonej przez właściciela osobistych i majątkowych praw autorskich do maszyn XENON oraz ich pochodnych - Pana Raphaël Celier.

3. Wszelkie ogólne warunki umów, regulaminy lub wzorce umowne stosowane przez Klienta w swojej działalności nie mają zastosowania w jakichkolwiek stosunkach pomiędzy  ARGO Aero Sp z o.o  a Klientem.

4. Fakt, że  ARGO Aero Sp z o.o  nie zastosuje w danym momencie któregokolwiek postanowienia OWS nie może być interpretowany jako równoznaczny ze zrzeczeniem się jakiegokolwiek prawa przez  ARGO Aero Sp z o.o .

5. Schematy, wymiary, masy, ceny etc. podane w katalogach, broszurach, cennikach i innych materiałach informacyjnych  ARGO Aero Sp z o.o  mają charakter wyłącznie orientacyjny.

6. Wszelkie informacje dotyczące produktów, zawarte w szczególności w katalogach, broszurach, cennikach, kierowane przez  ARGO Aero Sp z o.o  do potencjalnych klientów i Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rozmów.

II. OGRANICZENIA

1. Klient oświadcza, że został poinformowany, że XENON jest ultralekkim statkiem powietrznym, certyfikowanym tylko w niektórych państwach, wskazanych na stronie www. ARGO Aero Sp z o.o  w sekcji Certyfikaty. Klient oświadcza, że został poinformowany i ma świadomość, że XENON i inne USP mogą okazać się niebezpieczne, i może zdarzyć się, że pełna kontrola nad nimi będzie niemożliwa z uwagi na nagłe działanie sił natury lub/i nieprzewidziane zdarzenia lub warunki meteorologiczne, wady podczas procesu produkcji lub serwisu, nagłe uszkodzenia silnika lub śmigła. W związku z powyższym, używanie XENON lub innych USP wiąże się z ryzykiem utraty zdrowia lub życia.

Klient oświadcza, że w przypadku zakupu XENON lub innego USP będzie go używał wyłącznie na własne ryzyko. Klient jest świadomy, że XENON i inne oferowane przez  ARGO Aero Sp z o.o  USP lub inne statki powietrzne muszą być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcją użytkowania w locie, instrukcją obsługi technicznej i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. W każdym momencie startu, lotu czy innych czynności nawigowania Klient musi mieć m.in. na uwadze ograniczenia użytkowania w locie wynikające z instrukcji użytkowania w locie i modelu/klasy produktu, w szczególności możliwości bezpiecznego lądowania w przypadku awarii silnika lub śmigła. W granicach określonych prawem, wyłącza się wszelką odpowiedzialność  ARGO Aero Sp z o.o  wobec Klienta i wobec wszelkich innych użytkowników zakupionego produktu, którym Klient powierzy korzystanie z niego oraz wobec jakichkolwiek osób trzecich.

2. Klient został poinformowany i jest świadomy, że w zależności od konfiguracji opcji zamawianego przez Klienta wiatrakowca XENON, innego USP lub innego statku powietrznego ostateczna waga maszyny może się różnić od wagi wskazanej orientacyjnie w katalogach, broszurach, cennikach i innych materiałach informacyjnych  ARGO Aero Sp z o.o . Klient jest świadomy, że w różnych krajach obowiązują różne regulacje prawne dotyczące wagi statków powietrznych. Klient jest zobowiązany sprawdzić regulacje prawne obowiązujące w krajach, w których dany USP ma uzyskać certyfikat, zostać zarejestrowany lub/i być użytkowany.  ARGO Aero Sp z o.o  jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za brak uzyskania powyższych informacji przez Klienta, pisemnego przekazania ich  ARGO Aero Sp z o.o  i za wszelkie

konsekwencje, jakie mogą z tego braku wynikać.

 

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. W celu dokonania zakupu wiatrakowca XENON, innego USP lub innych produktów znajdujących się w ofercie  ARGO Aero Sp z o.o  na warunkach niniejszych OWS, Klient powinien złożyć  ARGO Aero Sp z o.o  Zamówienie według wzoru obowiązującego w  ARGO Aero Sp z o.o . Zamówienie powinno określać co najmniej:

 

a) datę złożenia Zamówienia;

b) dane Klienta (nazwa, adres siedziby, numer wpisu do rejestru, numer statystyczny i podatkowy, kontakt telefonicznyi mailowy);

c) model(e) i ilość zamawianego produktu (zgodnie z konfiguracją wygenerowaną z systemu  ARGO Aero Sp z o.o  na stronie www. ARGO Aero Sp z o.o );

d) cenę zakupu produktu;

e) kwoty oraz terminy wpłaty zaliczek;

f) forma płatności;

g) przybliżony termin dostawy;

h) sposób odbioru;

i) forma transportu (w razie wyboru opcji z dostawą przez przewoźnika);

j) informację czy model ma być w wersji do samodzielnego montażu (Zestaw), czy produkt ma być gotowy;

k) koszty związane z dostawą;

l) termin ważności oferty;

m) podpis Klienta lub podpis(y) osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Klienta.

 

Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego. Zamówienie kierowane do  ARGO Aero Sp z o.o  powinno być doręczone  ARGO Aero Sp z o.o  osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej (adres:sales@ ARGO Aero Sp z o.o ). Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w miejscu, gdzie znajduje się siedziba  ARGO Aero Sp z o.o  wraz z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, nie później jednak niż w dniu przystąpienia do jej wykonywania przez  ARGO Aero Sp z o.o .

Potwierdzenie Zamówienia powinno być doręczone Klientowi osobiście lub za pomocą poczty lub kuriera na adres siedziby wskazany w Zamówieniu lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

 

2. Do Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie niniejszych OWS, zastosowanie znajdują niniejsze OWS, w odniesieniu do incoterms używanych w OWS Incoterms 2010, a w sprawach nieuregulowanych OWS lub Umową Sprzedaży odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza jednocześnie potwierdzenie akceptacji treści niniejszych OWS. W razie rozbieżności pomiędzy OWS a Umową Sprzedaży, Umowa Sprzedaży przeważa.

 

3. Bez uprzedniej, pisemnej zgody  ARGO Aero Sp z o.o , Klient nie jest uprawniony do przeniesienia na kogokolwiek całości lub części praw i/lub obowiązków wynikających z danego złożonego Zamówienia lub Umowy Sprzedaży.

 

4.  ARGO Aero Sp z o.o  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdym czasie w odniesieniu do danego potwierdzonego Zamówienia, bez obowiązku informowania Klienta i jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta, zmian dotyczących materiałów, części zamiennych, systemów, komponentów, jeżeli taką zmianę uzna za konieczną.

 

IV. CENA I PŁATNOŚCI

 

1. Ceny wskazane w katalogach, broszurach, cennikach i innych materiałach informacyjnych  ARGO Aero Sp z o.o  mają wyłącznie charakter orientacyjny. Ceny wskazane w powyższych materiałach, a także w Zamówieniu są cenami netto.

Ceny wskazane są w euro lub w usd i płatne są w euro lub w usd. Do tej ceny doliczany jest podatek VAT stosownie do obowiązujących na dzień wystawienia faktury przepisów.

 

2. Ceny produktu nie zawierają kosztów związanych z pakowaniem, załadunkiem, transportem, ubezpieczeniem w transporcie ani żadnych opłat o charakterze publicznoprawnym (np. opłaty celne), opłat lotniskowych, opłat morskich etc. ani kosztów zmontowania produktu po transporcie. Koszty te ustalane są odrębnie od ceny produktu w zależności od wybranego sposobu dostawy i w każdym przypadku w całości obciążają Klienta.

 

3. Płatność ceny za zamówiony produkt dokonywana jest przez Klienta w trzech zaliczkach:

 

a) pierwsza zaliczka w wysokości 50% ceny zakupu uiszczana jest po potwierdzeniu Zamówienia,

b) druga zaliczka w wysokości 25% ceny zakupu uiszczana jest po uzyskaniu numeru silnika XENON, innego USP lub innego statku powietrznego,

c) trzecia zaliczka w wysokości 25% ceny zakupu uiszczana jest po przeprowadzeniu fabrycznych testów lotniczych XENONA, innego USP lub innego statku powietrznego a przed jego dostawą.

 

Termin płatności pierwszej zaliczki wynosi 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia. Termin płatności pozostałych zaliczek wynosi 14 (czternaście) dni od dnia powiadomienia Klienta za pomocą poczty elektronicznej przez  ARGO Aero Sp z o.o  o zakończeniu danego etapu generującego obowiązek zapłaty zaliczki.

 

4. Wpłata całej kwoty pierwszej zaliczki jest warunkiem rozpoczęcia produkcji przedmiotu Zamówienia. W przypadku opóźnienia w płatności drugiej lub/i trzeciej zaliczki,  ARGO Aero Sp z o.o  jest uprawniona do zawieszenia dalszego procesu produkcji wszystkich zamówionych przez Klienta u  ARGO Aero Sp z o.o  produktów, do czasu uiszczenia zaległości.

W przypadku, gdy opóźnienie w płatności jakiejkolwiek zaliczki przekroczyło 21 (dwadzieścia jeden) dni,  ARGO Aero Sp z o.o  jest uprawniona do odstąpienia od danej Umowy Sprzedaży bez dodatkowego wezwania. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez  ARGO Aero Sp z o.o  z przyczyn leżących po stronie Klienta,  ARGO Aero Sp z o.o  może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 30 (trzydzieści) % całkowitej ceny zakupu wskazanej w Zamówieniu, co nie pozbawia  ARGO Aero Sp z o.o  do dochodzenia naprawienia przez Klienta szkody w pełnej wysokości, w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kary umownej.

 

5. Wszystkie płatności wynikające z Umowy Sprzedaży, Klient jest zobowiązany regulować w terminie bez wezwania, bez prawa do dokonywania jednostronnych potrąceń. Płatność każdej zaliczki odbywa się na podstawie faktur pro forma.

Pierwsza faktura pro forma dołączona jest do potwierdzenia Zamówienia, a kolejne dołączane do zawiadomienia o zakończeniu etapu, generującego obowiązek zapłaty kolejnej zaliczki. Po otrzymaniu płatności danej zaliczki,  ARGO Aero Sp z o.o  wystawi stosowną fakturę. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu. Brak wystawienia faktury lub brak jej dostarczenia Klientowi nie zwalnia jednak Klienta z obowiązku terminowej zapłaty.

 

6. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu środków Klienta na rachunek bankowy  ARGO Aero Sp z o.o  wskazany w fakturze pro forma. Ewentualne nadpłaty zaliczane będą na poczet przyszłych płatności Klienta bądź zwracane Klientowi według uznania  ARGO Aero Sp z o.o . W przypadku opóźnienia w jakiejkolwiek płatności,  ARGO Aero Sp z o.o  będą przysługiwały odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

 

7. Klient został poinformowany i akceptuje fakt, że cena produktu podana w potwierdzonym Zamówieniu oparta jest na wskaźnikach ekonomicznych na dzień potwierdzenia Zamówienia i w razie zmian tych wskaźników cena może ulec zmianie. W takim przypadku,  ARGO Aero Sp z o.o  poinformuje Klienta o zmianie ceny. W przypadku, gdy zmiana spowoduje wzrost ceny produktu w stosunku do pierwotnej ceny wskazanej w potwierdzonym Zamówieniu o więcej niż 5 % Klient będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez prawa żądania jakiegokolwiek odszkodowania od  ARGO Aero Sp z o.o  w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego do  ARGO Aero Sp z o.o  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a  ARGO Aero Sp z o.o  będzie zobowiązana zwrócić uiszczone przez Klienta zaliczki, bez odsetek.

 

8. Cena produktu może również ulec podwyższeniu wskutek zmian technicznych, wskutek wzrostu cen części, komponentów, systemów etc. potrzebnych do realizacji Zamówienia albo wskutek zmian regulacji prawnych. W takim przypadku, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

9. Koszty związane z dostawą (opakowanie, załadunek, transport, opłaty celne, opłaty lotniskowe, opłaty morskie, ubezpieczenie etc.) będą zaktualizowane na miesiąc przed planowanym terminem dostawy. W przypadku ich zmiany w stosunku do kwot wskazanych z potwierdzonym Zamówieniu,  ARGO Aero Sp z o.o  poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. Wzrost kosztów związanych z dostawą nie uprawnia Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

10. Sprzedane przez  ARGO Aero Sp z o.o  wiatrakowce XENON, inne USP lub inne produkty objęte są zastrzeżeniem własności i pozostaną własnością  ARGO Aero Sp z o.o  do chwili otrzymania przez  ARGO Aero Sp z o.o  całkowitej zapłaty. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować  ARGO Aero Sp z o.o  o ewentualnym dokonaniu zajęcia powyższych przedmiotów. Zabronione jest dokonywanie przez Klienta sprzedaży czy zastawu powyższych przedmiotów w okresie trwania zastrzeżenia własności na rzecz  ARGO Aero Sp z o.o .

 

V. DOSTAWA

 

1. Termin dostawy wskazany w potwierdzonym Zamówieniu jest terminem przybliżonym, z uwzględnieniem aktualnego obciążenia fabryki i kolejności zamówień. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, gdy w tym terminie przedmiot Zamówienia zostanie wydany Klientowi zgodnie z postanowieniami punktu 2 poniżej. Odstępstwo przez  ARGO Aero Sp z o.o  od terminu dostawy wskazanego w Zamówieniu o nie więcej niż trzy miesiące nie rodzi żadnych uprawnień Klienta wobec  ARGO Aero Sp z o.o . W przypadku przekroczenia terminu dostawy o ponad trzy miesiące w stosunku do terminu dostawy wskazanego w potwierdzonym Zamówieniu, Klient ostatecznie wezwie  ARGO Aero Sp z o.o  do dostarczenia zamówionych produktów w dodatkowym terminie 15 dni od dnia otrzymania wezwania, a w przypadku jego bezskutecznego upływu, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego do  ARGO Aero Sp z o.o  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a  ARGO Aero Sp z o.o  będzie zobowiązana zwrócić uiszczone przez Klienta zaliczki, bez odsetek.

 

2. Miejsce dostawy przedmiotu Zamówienia określa się jako EX WORKS „fabryka  ARGO Aero Sp z o.o  ul. Sulejowska 45, 97-300 Piotrków Trybunalski”. Za moment wydania przedmiotu Zamówienia Klientowi uważa się moment wydania towaru bezpośrednio Klientowi lub innej upoważnionej przez niego osobie albo przekazanie przez  ARGO Aero Sp z o.o  przedmiotu Zamówienia pierwszemu przewoźnikowi, zgodnie z instrukcją Klienta. Klient wskazuje w Zamówieniu albo w późniejszym terminie, jednak nie później niż na 14 dni przed planowaną datą dostawy sposób odbioru (odbiór osobisty lub wydanie przewoźnikowi) oraz w przypadku wyboru odbioru przez przewoźnika także sposób transportu (transport drogowy, lotniczy, morski, łączony etc.). Bez względu na sposób odbioru/przekazania przedmiotu Zamówienia, od momentu wydania przedmiotu Zamówienia Klientowi osobiście lub pierwszemu przewoźnikowi, na Klienta przechodzi ryzyko związane z jego utratą lub uszkodzeniem.  ARGO Aero Sp z o.o  nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, które mogą mieć miejsce w czasie załadunku, odbioru lub transportu bez względu na to czy czynności te wykonuje Klient czy przewoźnik. W każdym przypadku wszelkie koszty związane z dostawą, w tym koszty opakowania, załadunku, transportu, ubezpieczenia, odprawy celnej, opłat celnych, opłat lotniskowych, opłat morskich, podatków etc. ponosi wyłącznie Klient. Przedmiotowe koszty związane z dostawą będą aktualizowane na 20 (dwadzieścia) dni przed planowanym terminem dostawy. W przypadku, gdy koszty te zostały wskazane w Zamówieniu,  ARGO Aero Sp z o.o

poinformuje niezwłocznie KLIENTA o ich ewentualnej zmianie w stosunku do Zamówienia. Warunkiem wykonania dostawy jest uprzednie uiszczenie na rzecz  ARGO Aero Sp z o.o  powyższych kosztów. Wszystkie koszty związane z dostawą powinny zostać uiszczone na rzecz  ARGO Aero Sp z o.o  najpóźniej na 15 dni przed planowaną dostawą.  ARGO Aero Sp z o.o  nie podnosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie spowodowane opóźnieniem wynikającym z braku uiszczenia kosztów związanych z dostawą przez Klienta.

 

3.  ARGO Aero Sp z o.o  zawiadamia Klienta za pomocą poczty elektronicznej o gotowości do wydania przedmiotu Zamówienia. Przedmiot Zamówienia powinien zostać odebrany najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Klienta powyższego zawiadomienia. W razie opóźnienia w odbiorze przedmiotu Zamówienia przez Klienta ponad 14 (czternaście) dni wskutek okoliczności, leżących po stronie Klienta,  ARGO Aero Sp z o.o  będzie uprawniona do żądania od Klienta opłaty za przechowanie przedmiotu Zamówienia w wysokości równej 0,2 % ceny przedmiotu Zamówienia za każdy dzień opóźnienia w odbiorze. W przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 30 (trzydzieści) dni  ARGO Aero Sp z o.o  będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez dodatkowego wezwania Klienta do odbioru przedmiotu Zamówienia. W żadnym przypadku, w tym w sytuacji skorzystania przez  ARGO Aero Sp z o.o  z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży opłata za przechowanie nie podlega anulowaniu lub zwrotowi. W przypadku skorzystania przez  ARGO Aero Sp z o.o  z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży,  ARGO Aero Sp z o.o  jest uprawniona do zaliczenia tytułem kary umownej z powodu nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży przez Klienta wpłacone przez Klienta zaliczki, nie więcej jednak niż 50 % ceny, co nie pozbawia  ARGO Aero Sp z o.o  do żądania naprawienia szkody w pełnej wysokości, w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kary umownej. Powyższe uprawnienie  ARGO Aero Sp z o.o  dotyczy również sytuacji braku odbioru przedmiotu Zamówienia w przypadku gdy miejscem dostawy jest miejsce wskazane przez Klienta. W tym ostatnim przypadku,  ARGO Aero Sp z o.o  jest uprawniona do żądania również zwrotu wszelkich kosztów związanych z brakiem odbioru przedmiotu Zamówienia.

 

4. Wraz z zamówionym wiatrakowcem XENON lub innym USP dostarczane są Klientowi następujące dokumenty: kopia Umowy Sprzedaży, Instrukcja Użytkowania w Locie, Instrukcja Obsługi Technicznej, Książka Przeglądów, Karta Gwarancyjna, Protokół Odbioru.

 

5. Wiatrakowiec XENON, inny USP lub inny statek powietrzny wydawany jest bez paliwa, a w przypadku transportu morskiego również bez żadnych płynów.

 

6. Klient zobowiązuje się potwierdzić odbiór przedmiotu Zamówienia wraz z dokumentami na dokumencie Potwierdzenia Odbioru według wzoru obowiązującego w  ARGO Aero Sp z o.o  i doręczyć oryginał podpisanego Potwierdzenia Odbioru  ARGO Aero Sp z o.o  pocztą lub kurierem na adres siedziby  ARGO Aero Sp z o.o . W przypadku braku otrzymania przez  ARGO Aero Sp z o.o  dokumentu Potwierdzenia Odbioru w terminie 14 (czternaście) dni od dnia odbioru przedmiotu Zamówienia,  ARGO Aero Sp z o.o  będzie uprawniona do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 % ceny przedmiotu Zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej czternastego dnia od odbioru a  ARGO Aero Sp z o.o  może wstrzymać wszelkie usługi świadczone na rzecz Klienta do czasu doręczenia Potwierdzenia Odbioru.

 

7. Klient zobowiązany jest zbadać przedmiot w momencie odbioru, w szczególności pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, śladów otwierania w transporcie i w razie potrzeby zgłosić roszczenia przewoźnikowi.

 

8.  ARGO Aero Sp z o.o  nie ponosi winy za opóźnienia w dostawie, jeżeli opóźnienie nie powstało z jego winy.

 

VI. MONTAŻ – ZESTAW DO MONTAŻU, WERSJA GOTOWA, MONTAŻ PO TRANSPORCIE

 

1. Wiatrakowiec XENON lub inny USP może zostać zamówiony w wersji do całkowitego samodzielnego montażu przez Klienta (zestaw do montażu) lub w wersji gotowej, z zastrzeżeniem postanowień punktu 2 poniżej. W Zamówieniu Klient wskazuje jaką wersję zamawia.

 

2. W przypadku zamówienia wersji gotowej produktu, Klient został poinformowany i ma świadomość, że produkt w tej wersji podlega jednak odpowiedniemu, częściowemu demontażowi na cele transportu.

 

3. Klient został poinformowany i jest świadomy, że zarówno montaż zestawu do montażu jak i zmontowanie gotowego produktu po transporcie muszą być wykonane przez wykwalifikowanego i posiadającego certyfikat  ARGO Aero Sp z o.o  mechanika. Jeżeli Klient nie ma w miejscu przeznaczenia zamówionego produktu dostępu do certyfikowanego mechanika, może zamówić usługę ww. rodzajów montażu u  ARGO Aero Sp z o.o  lub zamówić usługę szkolenia własnego mechanika w fabryce  ARGO Aero Sp z o.o . Zarówno usługa montażu zestawu/zmontowania po transporcie jak i usługa szkolenia są odrębnie płatne.

 

4. W każdym przypadku, gdy montaż zestawu/zmontowanie po transporcie zostanie dokonany przez osobę nieposiadającą odpowiedniego certyfikatu  ARGO Aero Sp z o.o , odpowiedzialność z tytułu gwarancji  ARGO Aero Sp z o.o  jest całkowicie wyłączona, z wyjątkiem gwarancji na części składowe.

 

VII. GWARANCJA

 

1.  ARGO Aero Sp z o.o  udziela Klientowi gwarancji w zakresie wad konstrukcyjnych lub materiałowych wykonanych przez  ARGO Aero Sp z o.o  na okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia odbioru przedmiotu Zamówienia przez Klienta. Na potwierdzenie udzielenia gwarancji Klient otrzymuje Dokument Gwarancji.

 

2. Wszelkie stwierdzone wady powinny zostać zgłoszone  ARGO Aero Sp z o.o  najpóźniej w terminie 8 (ośmiu) dni od dnia ich wykrycia pod rygorem wygaśnięcia praw z gwarancji. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady. Do reklamacji powinny zostać dołączone dowody, w tym dokumentacja zdjęciowa oraz raport komisji ze strony Klienta składającej się z co najmniej trzech osób, posiadających odpowiednie kwalifikacje.

 

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji ogranicza się wyłącznie do naprawy lub wymiany wadliwej części – według uznania  ARGO Aero Sp z o.o  oraz pokrycia kosztów robocizny naprawy nie wyższych niż określonych według stawek obowiązujących w  ARGO Aero Sp z o.o .

4. W okresie gwarancji wszelkie przeglądy, konserwacje, naprawy powinny być wykonywane przez mechanika posiadającego odpowiedni certyfikat  ARGO Aero Sp z o.o  pod rygorem utraty praw z gwarancji.

5. Wymiana wadliwej części na nową może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez  ARGO Aero Sp z o.o  tej wadliwej części.

Wszelkie koszty związane z dostarczeniem wadliwej części i dostarczeniem części naprawionej, nowej lub co do której

odmówiono uznania reklamacji, w tym koszty związane z opakowaniem, załadunkiem, transportem, ubezpieczeniem,

cłem, podatkiem, opłatami lotniskowymi, opłatami morskimi etc. obciążają w całości Klienta. Warunkiem realizacji

jakiejkolwiek dostawy przez  ARGO Aero Sp z o.o  jest uprzednie uiszczenie na rzecz  ARGO Aero Sp z o.o  wszystkich powyżej wskazanych kosztów. Do odbioru nowej części, naprawionej części lub części co do której odmówiono reklamacji stosuje się odpowiednio zasady dotyczące dostawy przedmiotu Zamówienia, o których mowa w punkcie V. 2 i 6 powyżej (w tym miejsce i sposób wydania, przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia).  ARGO Aero Sp z o.o  zawiadamia Klienta o gotowości do wydania naprawionej lub nowej części lub o odmowie uznania reklamacji. W razie opóźnienia w odbiorze części ponad 30 (trzydzieści) dni uznaje się, że Klient porzucił ją z zamiarem wyzbycia się.

6. Żadna naprawa dokonana w okresie gwarancji nie powoduje przedłużenia ani odnowienia gwarancji.

7. Odpowiedzialność  ARGO Aero Sp z o.o  z tytułu gwarancji jest całkowicie wyłączona w następujących przypadkach:

a) gdy przedmiot objęty gwarancją nie był używany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjami użytkowania etc.;

b) gdy Klient dokonał zamiany oryginalnych części, akcesoriów etc. na nieoryginalne lub/i niekompatybilne;

c) gdy Klient dokonał montażu dodatkowego wyposażenia, części etc. bez uprzedniej, pisemnej zgody CELIER

AVIATION;

d) gdy Klient dokonał jakichkolwiek modyfikacji w przedmiocie Zamówienia lub jakiejkolwiek jego części bez uprzedniej,

pisemnej zgody  ARGO Aero Sp z o.o ;

e) gdy wada powstała wskutek braku lub nieodpowiedniej obsługi, czyszczenia, konserwacji, przeglądu, użytkowania w

nieodpowiednich warunkach, z powodu zbyt długiego użytkowania, przeciążenia, innego użytkowania niezgodnie z

przeznaczeniem i/lub instrukcjami, z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub braku doświadczenia użytkownika;

f) gdy wada powstała w wyniku normalnego zużycia (np. opony/dętki, klocki hamulcowe, płytka hamulca wirnika, paski

prerotacji, żarówki reflektorów, przekaźniki, regulator i bezpieczniki, olej silnikowy i chłodziwo silnika, szyba przednia

i drzwi).

8. W każdym przypadku, wyłącza się wszelką odpowiedzialność  ARGO Aero Sp z o.o  z tytułu rękojmi.

VIII. UŻYTKOWANIE

1. Niezależnie od postanowień punktu II powyżej, Klient został poinformowany i jest świadomy, że użytkowanie

wiatrakowca XENON, innego USP lub innych produktów, zakupionych u  ARGO Aero Sp z o.o  powinno odbywać się zgodnie z jego przeznaczeniem, przez wykwalifikowanych i doświadczonych pilotów i mechaników, zasadami i instrukcjami użytkowania, w tym określonymi w Podręczniku Użytkowania w Locie, Instrukcji Obsługi Technicznej oraz z zachowaniem należytej staranności.

2. Wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za weryfikację wymogów prawnych rejestracji, certyfikacji etc. i korzystania z

wiatrakowca XENON, innego USP lub innego statku powietrznego zamówionego u  ARGO Aero Sp z o.o  w kraju, w którym będzie on rejestrował lub/i korzystał z danej maszyny.

3. Klient zobowiązany jest do wykonywania bieżących konserwacji i przeglądów, zgodnie z Książką Przeglądów.

Konserwacje i przeglądy powinny być wykonywanie wyłącznie przez wykwalifikowanych mechaników, posiadających

odpowiedni certyfikat  ARGO Aero Sp z o.o , którzy odnotowują fakt wykonania powyższych prac w Książce Przeglądów.

4.  ARGO Aero Sp z o.o  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub/i pośrednie) ani wobec Klienta ani wobec użytkowników maszyny/produktu ani wobec osób trzecich, wynikające z faktu braku uzyskania certyfikacji, nieprawidłowego użytkowania, braku dokonywania przez Klienta wymaganych konserwacji lub/i przeglądów lub wykonywania ich w nieprawidłowy sposób (np. przez używanie niecertyfikowanych części, mechaników nieposiadających certyfikatu  ARGO Aero Sp z o.o ).

5. Jeżeli Klient nie ma dostępu do mechaników posiadających odpowiedni certyfikat  ARGO Aero Sp z o.o  w miejscu

użytkowania przedmiotu Zamówienia, Klient może zamówić usługę dokonywania konserwacji, przeglądów, napraw przez  ARGO Aero Sp z o.o  albo zamówić usługę szkolenia swoich mechaników w  ARGO Aero Sp z o.o  celem uzyskania

odpowiedniego certyfikatu. Usługi dokonywania przeglądów, konserwacji, napraw oraz prowadzenia szkoleń są odpłatne według cenników obowiązujących w  ARGO Aero Sp z o.o .

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Klient został poinformowany i ma świadomość, że modele statków powietrznych oferowanych przez  ARGO Aero Sp z o.o  są

przedmiotem osobistych i majątkowych praw własności intelektualnej w zakresie ich koncepcji, kształtu, rysunków,

projektów, dokumentacji technicznej, know-how produkcji oraz serwisowania. Zawarcie Umowy Sprzedaży nie może być pod żadnym względem interpretowane jako przeniesienie na Klienta jakichkolwiek majątkowych praw własności

intelektualnej lub udzielenia mu jakiejkolwiek licencji na korzystanie z tych praw.

2. W związku z powyższym, Klient nie jest uprawniony do m.in. dokonywania jakichkolwiek zmian w zakupionym modelu, usuwania jakichkolwiek oznaczeń naniesionych przez  ARGO Aero Sp z o.o  (w tym nazwy modelu, własnoręcznego podpisu projektanta), publicznego prezentowania modelu (np. na pokazach lotniczych, na stronie internetowej), jego kopiowania, dystrybucji, leasingu, najmu lub kopiowania i rozpowszechniania jakiejkolwiek dokumentacji technicznej–bez uprzedniej, pisemnej i wyraźnej zgody  ARGO Aero Sp z o.o  lub/i podmiotów praw własności intelektualnej.

3. Klient został poinformowany i ma świadomość, że: a) nazwa  ARGO Aero Sp z o.o , logo, nazwa XENON są

zarejestrowanymi znakami towarowymi, b) wszystkie zdjęcia prezentowane w broszurach, katalogach, stronie

internetowej, artykułach, ofertach etc. stanowią przedmiot praw autorskich  ARGO Aero Sp z o.o  lub/i innych podmiotów

współpracujących z  ARGO Aero Sp z o.o , c) katalogi, broszury, prezentacje, strona internetowa stanowią przedmiot praw

autorskich  ARGO Aero Sp z o.o  i jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie i inne korzystanie z elementów

wskazanych powyżej w punkcie a)-c) oraz innych elementów, stanowiących „ ARGO Aero Sp z o.o  CORPORATE IDENTITY” wymaga uprzedniej, pisemnej zgody  ARGO Aero Sp z o.o .

4. Jakiekolwiek naruszenie praw  ARGO Aero Sp z o.o  wskazanych w niniejszym rozdziale uprawnia  ARGO Aero Sp z o.o  do żądania od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 17.000 (siedemnaście tysięcy) EUR za każdy przypadek

naruszenia, co nie pozbawia  ARGO Aero Sp z o.o  do żądania naprawienia szkody w pełnej wysokości, gdyby szkoda ta

przekraczała wartość kary umownej.

X. POUFNOŚĆ

1. Klient zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa spółki  ARGO Aero Sp z o.o , w których posiadanie wszedł w ramach kontaktów z  ARGO Aero Sp z o.o  („Informacje Poufne”). Jest on również zobowiązany nałożyć ten sam obowiązek na swoich pracowników oraz osoby trzecie, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy Sprzedaży.

2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (choćby nie były opatrzone klauzulą poufności) dotyczące rozmów handlowych, negocjacji, ofert, zamówień, w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub utrwalone w inny sposób, dotyczące jakichkolwiek spraw, biznes-planów, które zostaną przekazane przedstawicielom Klienta, wszelka informacja zawarta w specyfikacjach, dokumentacji, projektach, planach, rysunkach, zbiorach danych, prototypach, wynalazkach, badaniach, metodach, procesach, procedurach, myśli technologicznej (know-how), kompilacjach, badaniach rynku, technikach i planach marketingowych, z zakresu public relations, w biznes planach i opracowaniach strategii, listach klientów i innych informacjach dotyczących klientów  ARGO Aero Sp z o.o , informacje odnośnie cenników, polityki cenowej, a także polityki finansowej, technicznej i innej biznesowej, wyrażone w formie ustnej, pisemnej, graficznej lub odczytywanej mechanicznie, w tym wszelka dokumentacja i informacje odnoszące się do wiatrakowców XENON, innych USP lub innych produktów oferowanych przez  ARGO Aero Sp z o.o  (w tym w szczególności do ich projektów, rysunków, technologii i procesu produkcji i działania, części składowych), informacje dotyczące stosunków o charakterze właścicielskim  ARGO Aero Sp z o.o  oraz każda inna informacja opatrzona klauzulą poufności.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkowanie przez Klienta wiatrakowca XENON lub innego USP lub innych produktów, zakupionych w  ARGO Aero Sp z o.o

odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko. W granicach określonych prawem, wyłącza się wszelką odpowiedzialność  ARGO Aero Sp z o.o  w stosunku do Klienta, każdorazowego użytkownika produktu jak i osób trzecich, w szczególności odpowiedzialność za śmierć, kalectwo czy jakiekolwiek następstwa wypadku związanego z użytkowaniem przedmiotu

Zamówienia.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek roszczenie zostanie skierowane do  ARGO Aero Sp z o.o  w okolicznościach, gdy wyłączona jest jej odpowiedzialność, Klient będzie współpracował przy wyjaśnieniu sprawy i zwolni  ARGO Aero Sp z o.o  z wszelkiej odpowiedzialności, a także pokryje wszelkie poniesione przez  ARGO Aero Sp z o.o  koszty, związane ze zgłoszonym roszczeniem, w tym koszty doradztwa i zastępstwa prawnego i wypłaconych ewentualnie odszkodowań.

3. W żadnym wypadku  ARGO Aero Sp z o.o  nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie OWS i zawartych na ich podstawie Umów Sprzedaży, w tym za wydłużenie terminów realizacji Zamówienia, gdy brak wykonania zobowiązania lub brak prawidłowego jego wykonania spowodowane zostały Siłą Wyższą. Za okoliczności Siły Wyższej uważa się wydarzenia, które w chwili podpisania Umowy Sprzedaży, nie mogły być przewidziane przez Strony i zostały spowodowane przez okoliczności niezależne od  ARGO Aero Sp z o.o , w szczególności powstałe wskutek strajku, lokautu, konfliktu pracowniczego itp. lub w wyniku nadzwyczajnych środków podjętych przez rząd, przeszkód w transporcie spowodowanych oblodzeniem dróg lub innych trudności transportowych; opóźnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw podzespołów, komponentów lub innych materiałów wymaganych do produkcji, a zamówionych u poddostawców lub producenta, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnień w produkcji, pożaru lub wypadków w zakładzie, we własnej fabryce lub u poddostawców czy producentów oraz innych okoliczności stanowiących Siłę Wyższą.

 ARGO Aero Sp z o.o  zawiadomi Klienta o okolicznościach Siły Wyższej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zdarzenia i o ile to możliwe wskaże przewidywany termin ustania przeszkody. W przypadku, gdy zdarzenie Siły Wyższej

uniemożliwiające wykonanie zobowiązania przez  ARGO Aero Sp z o.o  będzie trwało przez okres dłuższy niż 4 (cztery)

miesiące, zarówno Klient jak i  ARGO Aero Sp z o.o  mają prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez prawa żądania

jakichkolwiek roszczeń.

4. W jakimkolwiek przypadku, jakakolwiek łączna odpowiedzialność  ARGO Aero Sp z o.o  przewidziana w niniejszych OWS lub/i Umowie Sprzedaży ogranicza się do kwoty stanowiącej 5 % łącznej ceny zakupu netto wskazanej w potwierdzonym Zamówieniu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze OWS oraz zawarte na ich podstawie Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W sprawach

nieuregulowanych daną Umową Sprzedaży lub/i OWS znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu

Cywilnego.

2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać między Stronami na tle realizacji niniejszych OWS i zawartej na ich podstawie

Umowy Sprzedaży lub powstałe w związku z nimi będą rozpatrywane wyłącznie przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę  ARGO Aero Sp z o.o .

3. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych OWS lub danej Umowy Sprzedaży, zawartej na ich podstawie było lub miało stać się nieważne, ważność OWS lub/i tej Umowy Sprzedaży pozostaje przez to w pozostałej części

nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie

postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia.

4. Powołane w treści niniejszych OWS nazwy punktów i paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie mogą

stanowić podstawy do interpretacji OWS lub Umów Sprzedaży zawartych na ich podstawie.

5. Art. 661 polskiego Kodeksu Cywilnego nie znajduje zastosowania do ofert składanych na mocy niniejszych OWS.

6. Klient wyraża zgodę na wskazanie jego nazwy i logo, a także zdjęcia zakupionego modelu w referencjach, materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej  ARGO Aero Sp z o.o .

7. Wszystkie oświadczenia lub/i zawiadomienia Klienta kierowane do  ARGO Aero Sp z o.o , z zastrzeżeniem przypadków

wyraźnego dopuszczenia w niniejszych OWS posługiwania się drogą elektroniczną będą wysyłane do  ARGO Aero Sp z o.o  listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską bądź dostarczane osobiście na adres do korespondencji wskazany w Zamówieniu lub w zawiadomieniu o zmianie tego adresu.

8. Wszystkie oświadczenia lub/i zawiadomienia  ARGO Aero Sp z o.o  kierowane do Klienta, z zastrzeżeniem przypadków

wyraźnego dopuszczenia w niniejszych OWS posługiwania się drogą elektroniczną będą wysyłane do Klienta listami

poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską bądź dostarczane osobiście na adres do

korespondencji wskazany w Zamówieniu lub w pisemnym zawiadomieniu o zmianie tego adresu. Wszelkie pisma

wysłane przez  ARGO Aero Sp z o.o  na adres Klienta uznaje się za skutecznie doręczone Klientowi z dniem faktycznego

odbioru albo w przypadku braku odbioru - z datą pierwszego awizo (albo w przypadku niemożliwości pozostawienia

awizo - z datą podjęcia próby jego pozostawienia), nie później jednak niż z upływem 10 (dziesiątego) dnia od daty

wysłania. Klient zobowiązany jest do informowania  ARGO Aero Sp z o.o  o każdej zmianie swojego adresu. W przypadku

braku zawiadomienia, pismo skierowane na adres wskazany w Zamówieniu lub ostatnim zawiadomieniu o jego zmianie

uznaje się za skutecznie doręczone.

9. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144 poz. 1204, ze zm.) od  ARGO Aero Sp z o.o  o ofercie  ARGO Aero Sp z o.o  jak i ofercie podmiotów współpracujących z  ARGO Aero Sp z o.o , w zakresie związanym z lotnictwem, finansowaniem, doradztwem inwestycyjnym.

10. Niniejsze OWS spisano w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W razie jakiegokolwiek sporu podstawą

interpretacji OWS będzie wersja polska. Dopuszcza się składanie Zamówień oraz wymianę korespondencji w języku angielskim.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 MANUFAKTURA Lotnicza Sp z o o

EPSJ Lądowisko Sobienie Szlacheckie k. Warszawy

-------------------------------------------------------

VAT : 1231453446 | Regon: 384715359 KRS:0000807708

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy

 

 

© 2020 2can